Obchodní podmínky v češtině

TERMS AND CONDITIONS OF PRODUCT SALE

  • Rights and obligations of the Seller (Books and Cards Ltd.)
  • Rights and obligations of the Customer
     

Rights and obligations of the Seller

The Seller is a company Books and Cards Ltd., 5. května 798/62, 140 00 Praha 4, ID: 256 62 023; VAT: CZ25662023


a) In case of advance payment on account within one business day of receiving the payment the Seller is obliged to execute a binding order and to send the ordered goods to the address specified in the order within one working day since the receipt of the order. If the product description states a longer period of expedition of the said product, the date of execution shall be determined by such statement.

The Seller reserves the right to refuse to process the order in case of the specified delivery address being clearly questionable. The customer shall be informed of such rejection by e-mail.

In the case of orders with payment by invoice (only for schools and libraries), the Seller reserves the right to postpone the execution of the order until the Customer pays for his previous order.

By binding order is understood an order one hour after being received by the Seller.

b) Under the conditions as set out in paragraph 2.c) the Seller shall refund the amount paid by the Customer for returned goods by postal order to the postal address to which the product was originally dispatched for. The refund shall be dealt with within seven working days since the receipt of the returned products by the Seller. Seller shall not return money associated with the shipment of the product (packing, postage, cash-on-delivery etc.).


c) The Seller shall agree that the personal information provided by the Customer shall be used for purposes related to services of the shop artportfolios.cz and shall not be provided to any third party unless it is not directly related with the execution of orders and rating the quality of services. At the written request of the Customer, according to the paragraph 2.d) the Seller shall be obliged to delete information about the Customer from the customer database.

d) In case of repeated failure from the side of the Customer to fulfill the business commitment to collect and pay for the ordered product, according to paragraph 2.b), the seller has the right to suspend or refuse the business process regarding other orders of the Customer.

 

Rights and obligations of the Customer

a) The Customer shall provide a valid postal address to which the ordered product shall be shipped.

 

b) The Customer shall agree to collect and pay full price for the ordered and shipped product, including all charges as listed in the binding order (postage, packing, cash-on-delivery)

 

c) On the basis of the Law no. 367/2000 the Customer has the right to withdraw from the contract and thereby to cancel the order without stating the reason, within 14 days since receiving the Product.

In such case the Customer shall be entitled to a refund of the financial amount paid for the Product (the Seller shall not refund the financial amount paid for shipping, postage or cash-on-delivery), all under the following conditions:

  • Returned goods must not be damaged or otherwise impaired, the packaging must not be violated.
  • The Customer shall deliver the returned Product either in person or by mail at their own expense back to the Seller on the following postal address:

Books and Cards Ltd.

5. kvetna 798/62
140 00 Praha 4
Czech Republic

In case of cash-on-delivery or parcel shipment, please attach a copy of the postal order snippet with the returned Product. For more information contact info@galerienemesis.cz

 

d) The Customer shall be entitled by to request deletion of their personal information from the customer database of the shop artportfolios.cz, on the basis of a written request sent to the address of the Seller. This case applies if the Customer did not make any order.

 

e) In case of the Customer selects an advance payment method (bank transfer, eBanka, GSM banking ) to pay for the ordered Product, the Customer shall agree to pay the total price of the order within 14 days of its execution. In case the Seller shall not receive payment in this period, the order shall be canceled by the Seller.

 

WRITE US

Have you not found the answer to your question?
Do you want to tell us anything?
Don’t hesitate to write us! Include your e-mail address and we shall give you a comprehensive answer. Regarding any problem, you can also contact us at info@galerienemesis.cz

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ  ZBOŽÍ

 

• Práva a povinnosti prodejce (Boos and Cards, s.r.o.)
• Práva a povinnosti zákazníka

 

PRÁVA A POVINNOSTI PRODEJCE

Prodejcem je společnost Books and Cards, s. r. o., 5. Května 798/62, 140 00, Praha 4, IČ: 256 62 023 ; DIČ: CZ25662023


a) Prodejce má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do jednoho pracovního dne od přijetí objednávky, v případě platby předem na účet do jednoho pracovního dne od přijetí platby. Pokud je v popisu zboží uvedena delší lhůta expedice, je u objednávky obsahující toto zboží závaznou lhůtou vyřízení tato uvedená lhůta.
Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud je zadaná doručovací adresa zjevně pochybná. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.
V případě objednávky s platbou na fakturu (pouze pro školy a knihovny) si prodávající vyhrazuje právo vyřízení objednávky odložit do té doby, než daný zákazník uhradí svoji předcházející objednávku.
Závaznou objednávkou se rozumí objednávka po uplynutí jedné hodiny od jejího přijetí prodávajícím.

b) Za splnění podmínek uvedených v bodě 2.c) prodejce vrátí částku zaplacenou nakupujícím za vrácené zboží poštovní poukázkou na adresu, na kterou bylo toto zboží původně odesláno, a to do sedmi pracovních dnů od doručení vráceného zboží na adresu prodejce. Prodávající nevrací částku za poplatky související s odesláním zboží (balné, poštovné, dobírkovné, pilné).

c) Prodávající se zavazuje, že osobní údaje, které mu poskytl nakupující, bude používat pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu artportfolios.cz, a že je neposkytne žádné třetí osobě, pokud to bezprostředně nesouvisí s vyřízením objednávek a hodnocením kvality služeb. Na písemnou žádost nakupujícího podle bodu 2.d) je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

d) Pokud nakupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané zboží podle bodu 2.b), prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto nakupujícího pozastavit, případně odmítnout.

PRÁVA A POVINNOSTI NAKUPUJÍCÍHO

a) Nakupující uvede správnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

b) Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží včetně všech poplatků uvedených v závazné objednávce (poštovné, balné, dobírka).

c) Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:

  • vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí být porušen igelitový přebal.
  • nakupující doručí zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce:

Books and Cards s.r.o.
5. Května 798/62
140 00, Praha 4
Do zásilky s vráceným zbožím prosím vložte kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky.
Kontakt info@galerienemesis.cz

d) Nakupující má právo na výmaz svých osobních údajů z databáze zákazníku artportfolios.cz, pokud v obchodě neučinil žádnou objednávku, a to na základě písemné žádosti zaslané na adresu provozovatele.
 

e) Pokud nakupující při objednání zboží zvolí některou z plateb předem na účet prodejce (bankovní převod, eBanka, GSM banking), zavazuje se uhradit celkovou cenu objednávky do 14 dní od její realizace. Pokud prodejce v této lhůtě neobdrží úhradu na svůj účet, bude objednávka prodejcem zrušena.


NAPIŠTE NÁM

Nenašli jste odpověď na svou otázku? Chcete nám něco sdělit? Napište nám!
Uvedete-li e-mail, pokusíme se Vám poskytnout vyčerpávající odpověď.
S jakýmkoliv problémem se také můžete obrátit na adresu info@galerienemesis.cz